Archives
PUBLISHED: 4:48 PM on Wednesday, November 22, 2006
Happy Birthdays...
Alicyn Peratrovich Nov 22

Auston Hamond Jr. Nov 22

Evelyn Oliver Nov 22

Stella Carteeti Nov 22

William Haywood Nov 22

Carolyn Booth Nov 24

Chrystal Holben Nov 24

Howard Phillips Nov 24

Leroy McKinley Nov 25

Marco Estiguy Nov 25

Marcos Gonzales Nov 25

Ray Howard Sr. Nov 25

Sam Willard Sr. Nov 25

Steven Emrick Nov 25

Thomas James Nov 25

Alfredo McKinley Sr. Nov 26

Hazel Hope Nov 26

Alanna Sharcoane Nov 27

Erin Sinnott Nov 27

Faye Vandusseldorp Nov 27

Autumn Moore Nov 28

Charity Green-Burril Nov 28

Edgar Monignok Nov 28

June Lee Nov 28

Karl Hatch Nov 28

Kim Shea Nov 28

Peter Anderegg Nov 28