Archives
PUBLISHED: 5:04 PM on Wednesday, November 21, 2007
Happy Birthdays...
David Tatum Jr. Nov. 14

Apolla Stone Nov. 15

John Brown Nov. 18

Harold Pence Nov. 19

Alice Jermain Nov. 21

Antonette Fawcett Nov. 21

Carol Marvin Nov. 21

Jim Roppe Nov. 21

Jo Lindoff Nov. 21

Kayla Wilson Scotts Nov. 21

Kenny Bennett Nov. 21

Rosemary Nease Nov. 21

Urban Cleveland Nov. 21

Alicyn Peratrovich Nov. 22

Auston Hamond Jr. Nov. 22

Evelyn Oliver Nov. 22

Stella Carteeti Nov. 22

William Haywood Nov. 22

Haley Galland Nov. 23

Carolyn Booth Nov. 24

Chrystal Holben Nov. 24

Howard Phillips Nov. 24

Leroy McKinley Nov. 25

Marco Estiguy Nov. 25

Marcos Gonzales Nov. 25

Ray Howard Sr. Nov. 25

Sam Willard Sr. Nov. 25

Steven Emrick Nov. 25

Thomas James Nov. 25

Alfredo McKinley Sr. Nov. 26

Christine Coulson Nov. 26

Hazel Hope Nov. 26

Alanna Sharcoane Nov. 27

Erin Sinnott Nov. 27

Faye Vandusseldorp Nov. 27

Roy Barr Nov. 27